Skontaktuj się z nami:

+48 880-60-10-10

(codziennie 9:00 - 21:00)

Leasing zwrotny.

Najogólniej mówiąc leasing zwrotny polega na nabyciu przez leasingodawcę środka trwałego od dostawcy i przekazaniu mu go w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. Dostawca w tego rodzaju transakcji wchodzi zatem jednocześnie w rolę korzystającego (leasingobiorcy).

Podstawowym celem takiej umowy jest uwolnienie przez leasingobiorcę środków finansowych przy zachowaniu możliwości korzystania z jej przedmiotu.

Innymi słowy korzystający za cenę uzyskania wolnych środków pieniężnych rezygnuje z własności środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Oczywiście po zakończeniu umowy leasingobiorca może ponownie stać się jego właścicielem, pod warunkiem dokonania spłaty kwot, na które umówił się z leasingodawcą.

Poza w/wym. cechą szczególną leasing zwrotny charakteryzuje się tymi samymi zasadami co standardowe umowy leasingu. Może on przyjąć zarówno formę leasingu operacyjnego (raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt uzyskania przychodu), jak i finansowego (korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, księgując jako koszt uzyskania przychodu część odsetkową rat).

 

Istotnym aspektem leasingu zwrotnego z punktu widzenia potencjalnego leasingobiorcy może być fakt, że - jak pokazuje praktyka – leasingodawcy przy ocenie ryzyka tego rodzaju transakcji, zazwyczaj stosują „ostrożnościową” metodologię rozpatrywania wniosków leasingowych (zwłaszcza w przypadku nowych klientów).

 

Zespół Superleasing.pl