Skontaktuj się z nami:

+48 880-60-10-10

(codziennie 9:00 - 21:00)

Leasing zwrotny.

Pod pojęciem leasingu zwrotnego, należy rozumieć nabycie przez leasingodawcę środka trwałego od dostawcy oraz przekazaniu mu go, w oparciu o umowę leasingową. Jest to pewne uproszczenie, ale przyjmijmy je na potrzeby dalszych rozważań.

W tej sytuacji dostawca staje się jednocześnie leasingobiorcą. Zabieg ten ma na celu uwolnienie środków finansowych przez leasingobiorcę, z zachowaniem możliwości użytkowania przedmiotu. Tym samym dostawca zrzeka się tytułu własności przedmiotu, nie pozbawiając się jednak prawa do korzystania z niego, aby uzyskać wolne środki finansowe. Taka forma umożliwia leasingobiorcy ponowne nabycie przedmiotu po okresie leasingu i za cenę wyznaczoną w umowie leasingowej. Po za wskazaną różnicą między leasingiem zwykłym a leasingiem zwrotnym, pozostałe aspekty umowy pozostają niezmienne. Oznacza to, iż w przypadku leasingu zwrotnego, również dostępne są formy zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Pierwszy wariant klasyfikuje raty leasingowe, jako koszt uzyskania przychodu, drugi zaś, pozwala korzystającemu na dokonanie odpisów amortyzacyjnych, poprzez księgowanie części odsetkowej rat, jako koszt uzyskania przychodu.

Zespół Superleasing.pl